Aanwezig : A.Gootjes; D.Gimbel: E.van Nieuwamerongen; D.Kool; S.Wijma; D.Peters; S.Oosterhoff; B.Onnink; L.Bezemer; J.Hartsuiker; P. van Veen; N. de Sterke; ds. T.P. de Jong; N. Hakkenberg (pastoraal werker); G.Homburg (voorzitter); E.Hoogendoorn(scriba)

Afwezig    : E.Vlok; K.Jagtenberg; D. van der Eijk; B. van Harten; G.Boon


1.WELKOM
De voorzitter opent om 20.00 uur de bijeenkomst met het welkom heten van de aanwezigen.
Ds. de Jong leest een gedeelte van psalm 43, zoeken naar troost en bemoediging en daarna Jesaja 60 waar een beroep wordt gedaan om uit je schuilplaats te komen om Christus te volgen. Vervolgens wordt er van gedachten gewisseld over wat de kerk persoonlijk de afgelopen maand van betekenis is geweest en waar is behoefte aan.

2.AGENDA
De opgestelde agenda wordt goedgekeurd en vastgesteld

3.MEDEDELINGEN
a.Het startweekend wordt gehouden op zaterdag 23 en zondag 24 september
-zaterdag 500 jaar Luther (Kees Posthuma); activiteiten jeugd
-zondag eredienst; zangdienst
b.De voorbereiding en uitvoering van avondmaalsvieringen in Het Maanderzand vraagt om extra inzet van mensen. Besloten wordt om voortaan voor de vieringen 2 ouderlingen en 2 diakenen in te roosteren
c.De voorzitter taakgroep diaconie neemt kontakt op met Het Maanderzand om inzicht te krijgen in de kenbaar gemaakte behoefte om op zondag gezamenlijk diensten te kunnen volgen in het huis naast de mogelijkheid om met vervoer naar de Beatrixkerk te worden gebracht.

4.VERSLAG BIJEENKOMST GROTE KERKENRAAD d.d. 9-1-2017
a.Het verslag wordt zowel redactioneel als inhoudelijk zonder bemerkingen goedgekeurd en vastgesteld, onder dankzegging aan de notulist.
b.Op de vraag naar bestaande protocollen het navolgende :
-aanwijzingen hoe te handelen bij een calamiteit tijdens de eredienst is verspreid onder de leden kerkenraad en ligt ter inzage in de hal van de kerk;
-jaarlijks wordt een instructie-avond belegt voor gebruik van de defribilator en wordt de deelnemerslijst opgeschoond;
-voor onvoorziene omstandigheden zijn er in de consistorie preeklezingen voorhanden.


- 1 -

5.PLAATSELIJKE REGELING
De op de gemeente-avond gepresenteerde nieuwe versie van de plaatselijke regeling dient op een tweetal punten bijgesteld te worden.
a.punt 5.3 (kerkelijk huwelijk)
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen diverse verbintenissen (bevestigen of inzegenen). De voorzitter beziet hoe andere wijkgemeenten in Ede e.e.a. hebben verwoord  en zal de tekst als zodanig aanpassen.
b.punt 2.1 (Gastlid)
Het gestelde onder artikel 6 van de PKN kerkordinanties wordt in zijn geheel overgenomen.
Na het opnemen van bijgestelde teksten zal de plaatselijk regeling op de website worden aangeboden ter inzage.

6.PASTORAAL WERKER
a.De kerkenraad is verheugd dat het college van kerkrentmeesters heeft ingestemd met het verzoek mw drs. N. Hakkenberg een vaste aanstelling als pastoraal werker wijkgemeente Beatrixkerk te verlenen m.i.v. 1 april 2017
b.De wenselijkheid en/of  noodzaak voor uitbreiding van het aantal inzetbare uren moet nader bezien worden in relatie met het mogelijk kunnen financieren uit eigen middelen van de wijkgemeente. De voorzitter taakgroep pastoraat zal inventariseren wat de extra behoefte aan m.n. ouderen pastoraat is. Het onderwerp zal op de agenda van 7 juni worden geplaatst.
c.Tevens wordt besloten de bijeenkomst kleine kerkenraad van 12 juni te wijzigen in een bijeenkomst grote kerkenraad op woensdag 7 juni.

7.SAMENSTELLING/VACATURES WIJKKERKENRAAD (september 2017)
a.Binnen de taakgroep diaconie  geven Dan Kool (voorzitter0 en Leo Bezemer te kennen nog een jaar te willen aanblijven. Dick Peters gaat stoppen. Een voorstel met mogelijk nieuw aan te stellen diakenen zal met medewerking van de wijkpredikant worden voorbereid.
b.De voorzitter taakgroep Opbouw en Toerusting doet navraag over de stand van zaken jeugdouderlingen en zal (nogmaals) een oproep plaatsen in de wijkbrief waarbij gemeenteleden wordt gevraagd te reageren dan wel namen aan te dragen.

8.VASTSTELLEN JAARTHEMA
a.De kerkenraad stemt in met het voorstel van de taakgroep Opbouw en Toerusting en de wijkpredikant t.a.v. het jaarthema 2017. Het betreft het item “comfort en challenge” , geborgenheid en uitdaging, inspannen en ontspannen. Het thema is gericht op de kerk als plaats waar je tot rust komt, niets hoeft en waar je ook wordt uitgedaagd !
b.Er zal verder worden nagedacht hoe vorm en inhoud te geven aan het thema in de eredienst, tijdens bijeenkomsten van buurtkringen en de ouderen en op gemeenteavonden.

9.CENSURA MORUM
Er is geen bezwaar tegen de vieringen van het Heilig Avondmaal op 13 april (witte donderdag) en op zondag 16 april (1e paasdag).

- 2 -
10.RONDVRAAG
a.Netta Hakkenberg vraagt aandacht voor het verbeteren van de opnames bij (concert) uitvoeringen in de Beatrixkerk. Een aanvraag voor aanschaf van een tweede camera zal hiervoor worden ingediend.
b.Dick Peters verzoekt  om meer bekendheid te willen geven aan de bijzondere diensten in de stille week. De scriba neemt e.e.a. op in de mededelingen tijdens de dienst van zondag 9 april , naast het vermelden van de namen van diegenen die openbare belijdenis zullen doen in de dienst van 15 april (stille zaterdag).
c.I.v.m. afwezigheid scriba op de bijeenkomst kleine kerkenraad op 3 mei zal Peter van Veen zorgdragen voor de notulen.

11.DAGSLUITING
Ds. de Jong verzorgt de dagsluiting in de kerkzaal, waarna de voorzitter allen dankzegt voor hun aanwezigheid en inbreng.


E.v. bijeenkomsten :
3 mei  Kleine Kerkenraad
7 juni   Grote Kerkenraad


ACTIEPUNTENLIJST

NR

OMSCHRIJVING

ACTIE

03041701

Inroosteren extra ambtsdragers avondmaal vieringen Maanderzand

Diaconie

Scriba

03041702

Overleg Maanderzand ondersteuning bijwonen diensten

Diaconie

03041703

Tekstwijziging plaatselijke regeling punt 5.3

Voorzitter

03041704

Plaatselijke regeling aanbieden website

Scriba

03041705

Oplijnen extra inzet tbv ouderenpastoraat

Pastoraat

03041706

Oproep wijkbrief vacatures wijkkerkenraad

O&T

03041707

Voorstel mogelijke kandidaten diaken

Diaconie

03041708

Uitwerken vastgesteld jaarthema

O&T


  

Ga naar boven