Aanwezig: E van der Eijk, L Besemer,   G Homburg, D Giebel, M Jansen, E van Nieuwamerongen
P van Veen, D Kool, J Huizinga, B Bakker, J Hartsuiker, G Boon, S Wijma, E  Vlok, S Oosterhof
TP de Jong, B de Jong, N de Sterke
Afwezig; B Onnink, A Gootjes, N Hakkenberg, D van der Eijk K Jagtenberg

De Voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom, en met name de nieuwe Ambtsdragers.

2:Bezinning
Peter deelt mee dat hij op 20 nov tijdens de Gemeenteavond een inleiding zal houden over onze identiteit en gaat verder met het lezen van een paar versen uit Johannes 17 vers 20 en verder en stelt voor na te denken over Laat alle gelovigen één zijn, en wat betekent dat Enkele woorden die na voren komen zijn: zorg voor elkaar, navolgers van Jezus, zingende Gemeente vriendelijk, gastvrij, elkaar begroeten, respect in een gemeente die verandert en steeds blijft veranderen en meer naar buiten treedt en de buurt ingaat o.a. door klokgelui tijdens het onze vader.

3:Begroting
De begroting wordt toegelicht, waarbij aandacht wordt gevraagd voor VVB's. Ook de positie van de cantorij wordt besproken, met name het kosten plaatje en het voorstel daarover is aanleiding tot kritiek, men heeft het gevoel dat de cantorij daardoor een plek krijgt die geen recht doet aan haar positie. Een brief daarover is al verstuurd en wijzigingen, die mogelijk zijn zullen worden voorgesteld.

4:Mededelingen
De Voorzitter deelt mee dat een Stiltekapel in studie is, Jan Meijering komt met een voorstel hoe dit vorm kan gaan krijgen, en wat de kosten zijn, in principe zijn daar legaten voor beschikbaar.
Een vraag over het onderhoud van de geluidsinstallatie, kon worden beantwoord met dat dat recent is gebeurd en de installatie in orde is.
De Heer van Ree stopt in Jan 2018 als dirigent van de cantorij.
Voor een inspiratie dag in Doorn melden zich twee personen, verdere aanmelding blijft mogelijk.
De gemeenteavond is zoals al eerder afgesproken op 20 nov. 20.00 uur in de Kerkzaal. De Gemeente wordt op de hoogte gesteld middels de wijkbrief en afkondiging.
Kerstpassion is op 17 dec tijdstip nog niet bekend.
Nienke Marinus, Stage student CHE hoopt de volgende Kerkenraadsvergadering bij te wonen.
De Kerkenraad heeft via een brief ingestemd met de gewijzigde indeling van de classis Brief Kerkmuziek (zie begroting).
Ds. van Belzen stuurde een bedankje voor de hartelijke ontvangst hier tijdens zijn laatste preekbeurt, hij vindt het fijn om hier te mogen voor gaan.
De Kerkennacht zal ook weer in de Beatrixkerk zijn.
13 nov. komt de werkgroep Kerk in buurt bijeen om te inventariseren waar behoefte aan is om de Kerk dichter/bekender bij de buurt te maken.

5:Rapportage Taakgroepen
Netta heeft op 30 okt een bijeenkomst georganiseerd met als thema dementie.
Voorbereiding Kerstpakketten/Attenties is opgestart. Voor zover nu bekend zullen er 26 pakketten worden uitgedeeld.
De vraag werd gesteld of er een werkgroep omzien naar elkaar omzien moet worden gevormd.
In de praktijk zal het gaan om een bezoekje  aan  o.a. nieuw ingekomenen en zal het ongeveer 9 adressen per ouderling zijn, 3ventuele verder uitwerking volgt door Taakgroep Pastoraat.
Dan Kool is als afgevaardige  van de Kerkenraad naar de Afscheidsdienst van Ds. Reedijk geweest. Het was een goede en mooie dienst voor predikant en Gemeente.
Ook de Diaconie is betrokken bij genoemde Kerst pakketten/Attenties.
De voorbereidingen voor de herdenkings zondag op 26 nov lopen.
Aan de kerstnacht dienst werkt het koor "In Beween" mee.
Kindernevendienst zoekt een nieuw spaarproject.
Kinderopvang is aan nieuw materiaal toe o.a. boekjes.
Door ziekte van Anny geen rapportage over Opbouw en toerusting.
In overleg met Anny zal worden bekeken of er aan Klaas Kopinga of Ans Verhage om ondersteuning moet worden gevraagd. Gerard zal dit zo nodig uitwerken.
Voor het kopiëren van divers materiaal wordt met instemming van de vergadering een printer en pc aangeschaft. Het gebruik van de grote aanwezige printer is voor bedoeld drukwerk veel te duur.
De aanschaf levert kosten besparing op.
Catechese loopt goed, in Jan 2018 start de belijdenis catechisatie, er is 1 aanmelding, andere gesprekken lopen nog.
Er wordt naar gestreefd om op 6 dec(KKR) de begrotingen binnen te hebben.

6:Verslag
De notulen worden met dank aan de opsteller goedgekeurd.

7:Startweekend
Met het komende startweekend moet op tijd worden begonnen en ook moet er vroeg budget zijn.
Invulling zaterdagavond wordt opnieuw bekeken, wellicht andere publicatie.
Avondmaal blijft op startzondag, het zal een vertrouwde vorm worden.

8:Rondvraag
Gert heeft moeite met reclame op drukwerk wat tijdens herdenkingsdiensten in de kerk wordt gebruikt. Gerard zal uitzoeken of en hoe er iets aan te doen is.
Theo Pieter stelt voor een Kerstflyer te maken Hij zelf zal voor een begeleidende tekst zorgen.
Gerard levert de diensten aan die er op moeten komen.
Bezorging kan gaan via Dineke en de Elisabethbode.

9:Sluiting
Theo Pieter sluit deze vergadering in de kerkzaal met het samen lezen van 190 c uit het liedboek en leest een paar verzen uit Filippenzen 3 samen zingen we psalm 92 vers 1 en hij sluit af met gebed.

Volgende vergadering 6 dec 2017 KKR

 

 

Ga naar boven