VERSLAG BIJEENKOMSY GROTE KERKENRAAD 7 JUNI 2017
Aanwezig : A.Gootjes; D.Gimbel; D.Kool; S.Wijma; B.Onnink; L.Bezemer; J.Hartsuiker; P. van Veen; N. de Sterke; ds. T.P. de Jong; G.Homburg (voorzitter); E. Hoogendoorn(scriba).
Afwezig: E. van Nieuwamerongen; D.Peters; S.Oosterhoff; K.Jagtenberg; B. van Harten; G.Boon.

1. WELKOM
De voorzitter opent om 19.45 uur de bijeenkomst en heet de aanwezigen van harte welkom.

2. VACATURES WIJKKERKENRAAD
- Voorshands wordt vastgesteld dat drie gemeenteleden  zich bereid hebben verklaard om te worden bevestigd  als ambtsdragers medio oktober van dit jaar;
- Dennis van der Eijk heeft te kennen gegeven  zijn periode met een jaar te willen verlengen;
- Er wordt nog verder gezocht naar nieuwe ambtsdragers.

3. VERSLAG BIJEENKOMST GROTE KERKENRAAD 3 APRIL 2017
a. Het verslag wordt zowel redactioneel als inhoudelijk goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de notulist.
b. Actiepuntenlijst:
- Voor de vieringen Heilig Avondmaal in Het Maanderzand worden voortaan twee ouderlingen en twee diakenen ingeroosterd, gelet op de werkzaamheden voorafgaande aan de dienst;
- Voor de begeleiding van het gezamenlijk kijken naar erediensten van de Beatrixkerk in Het Maanderzand worden mensen gezocht (actie diaconie);
- De tekstuele aanpassingen Plaatselijke Regeling worden door zorg van de scriba verwerkt. De gewijzigde Regeling zal daarna op de website  worden geplaatst (actie scriba)
- Voor de technische ondersteuning van de erediensten , o.m. een tweede camera, wordt een behoeftestelling opgemaakt en i.o.m. de wijkkerkrentmeester aangeboden aan de Algemene Kerkenraad (CvK)

4. TERUGKOPPELING BIJEENKOMST ALGEMENE KERKENRAAD (180617)
- Ter ondersteuning van kerkmuziek(cantorij) wordt elke wijkgemeente een bedrag van 1000 euro toebedeeld;
- In september zal d.t.v. de taakgroep liturgie en eredienst worden gereageerd naar de Algemene Kerkenraad hoe de wijkgemeente Beatrixkerk kerkmuziek een plaats wil geven, dit aan de hand van de gemeente bijeenkomst van 1 juni j.l. over dit onderwerp De scriba zal de AK op voorhand hierover informeren, n.a.v. het verzoek van de AK hierover voor 1 juli 2017 te berichten.

   5. EVALUATIE BELEIDSPLAN/JAARPLAN 2016/2017
De voorzitters van de diverse taakgroepen en aanwezige kerkenraadsleden geven een reactie op de navolgende vragen :
- Zijn we als taakgroep/kerkenraad goed bezig
- Word je daar vrolijk van en ben je tevreden
- Wat kan worden verbeterd
Aan de hand van de terugkoppeling zal worden bezien wat kan worden meegenomen in het volgende jaarplan.
6. CENSURA MORUM VIERING HEILIG AVONDMAAL OP 2 JULI 2017
Er zijn geen bezwaren voor de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 2 juli a.s.

7. BEZINNING (voorbereid door de wijkpredikant)
Aan de hand van diverse vragen bij relekwieen en attributen in de kerk zoals de bijbel, het doopvond, de preekstoel, het orgel, de avondmaalstafel, de knielbank, e.d. wordt in tweetallen nader van gedachten gewisseld.

8. AFSLUITING (voorbereid door Peter van Veen)
Na het luisteren naar een muziekstuk van Arvo Part , Spiegel im Spiegel, een gedicht van Dietrich Bonhofer, Wie Ben Ik , het lezen van psalm 139 wordt de bijeenkomst afgesloten met een gebed.

ACTIEPUNTENLIJST
NR OMSCHRIJVING ACTIE
03041701 Inroosteren extra ambtsdragers HA Maanderzand Diaconie
Scriba
03041704 Bijstellen Plaatselijke regeling en aanbieden website Scriba
03040517 Oplijnen extra inzet ouderenpastoraat Taakgroep Pastoraat
07061701 Ondersteuning gezamenlijk bijwonen uitzendingen erediensten Beatrixkerk in het Maanderzand  Diaconie
07061702 Behoeftestelling extra middelen beamteam Taakgroep Liturgie en Eredienst
07061703 Opstellen visie kerkmuziek; aanbieden AK Taakgroep Liturgie en Eredienst
  
  

 

Ga naar boven