Aanwezig: A. Gootjes; D. Gimbel; N. Hakkenberg; S. Wijma; D. Peters; L. Bezemer;
 E. Vlok; J. Hartsuiker; N. de Sterke; B. Onnink; G. Boon; P. van Veen;
 Ds. T.P. de Jong; G. Homburg (voorzitter); E. Hoogendoorn (scriba)

Afwezig :  K. Jagtenberg; S. Oosterhoff; D. Kool; D. van der Eijk; B. van Harten;
E. van Nieuwamerongen


1.WELKOM
De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom op deze eerste bijeenkomst in 2017 . Voor het bezinningsmoment tijdens kerkenraadsvergaderingen hebben zich vier personen bereid verklaard hieraan invulling te willen geven. Er wordt daarbij tevens een koppeling gemaakt met de afsluiting in de vorm van een avondgebed, eveneens door hen te verzorgen.

2.BEZINNING
Het gespreksonderwerp “Tussen Doop en Avondmaal” wordt ingeleid door Peter van Veen in een week waar we enerzijds de Heilige Doop mochten beleven van Zoë van der Eijk  (8 jan) en uit mogen zien naar de viering van het Heilig Avondmaal (15 jan) We lezen Romeinen 5 vers 18-21 en gaan nader in wat de Doop en het Avondmaal voor ons persoonlijk betekenen.

3.VASTSTELLEN AGENDA
De aangeboden agenda wordt goedgekeurd en vastgesteld.

4.MEDEDELINGEN
a.Er is een rouwkaart ontvangen betreffende het overlijden op 5 januari jl. van mw Baartje Tjallie Groen in de leeftijd van 91 jaar. Tot ongeveer een jaar geleden was mw Groen woonachtig op de Albertine Agneslaan en lid van onze wijkgemeente., waarna zij is verhuisd naar Nijensleek.
b.Op 26 januari wordt een overleg gehouden  tussen de moderamen van de Nieuwe Kerk, Tabor- en Beatrixkerk. Agenda punten zijn o.m. het elkaar inzicht geven van de diverse jaarplannen en mogelijkheden tot gezamenlijke activiteiten bezien.
c.De wijkkerkenraad stemt in met het voorstel om op 1 maart 2017 , aansluitend aan de geplande Vesperdienst, een gemeente-avond te beleggen. Het streven is dan om o.a. het jaarplan 2017 te presenteren en zo mogelijk een bijgestelde versie van de “Plaatselijke Regeling”van onze gemeente.

5.VERSLAG BIJEENKOMST GROTE KERKENRAAD (d.d. 5-10-2016)
a.Redactioneel :
-pt 2 : 25 oktober wijzigen in 25 september
-pt 7d bij O en T schrappen dankdienst en wijkbrief
b.Inhoudelijk
Het verslag wordt verder goedgekeurd en vastgesteld onder dankzegging aan de notulist.
1
6.JAARPLAN-ACTIVITEITENPLAN 2017
a.Anny Gootjes dank eenieder voor de geleverde bijdragen aan het jaarplan
b.Het organigram is qua éénduidigheid in de naamgeving aangepast
c.Het geheel zal worden gepresenteerd op de gemeente-avond van 1 maart , wordt op de website geplaatst en er komt een exemplaar ter inzage in de kerk te liggen. Daarnaast is het van belang aanvullingen en wijzigingen door te geven.
d.Over de wenselijkheid van een avondmaalsviering in de seniorenflat Belvedere wordt navraag gedaan door Netta Hakkenberg
e.Het jaarplan wordt goedgekeurd en vastgesteld onder dankzegging aan Anny Gootjes voor het vele werk hieraan besteed.

7.BEGROTING 2017
Het onderwerp wordt doorgeschoven en geagendeerd voor de bijeenkomst Kleine Kerkenraad op woensdag 1 februari i.v.m. de afwezigheid van de wijkkerkrentmeester.

8.BELEIDSSTUK AUDIO ONDERSTEUNING BEATRIXKERK
a.Het document geeft een goed inzicht in taken en bevoegdheden van de diverse groeperingen die zich met dit onderwerp bezighouden
b.Gezocht wordt naar éénduidigheid in het benoemen van beeld en geluid bij de diverse taakstellingen.
c.Gelet op het late indienen van het document wordt verzocht evt. bemerkingen of aanvullingen schriftelijk aan te geven bij Nico de Sterke. Het onderwerp wordt geagendeerd voor de bijeenkomst Kleine Kerkenraad 1 februari 2017 voor een definitieve goedkeuring en vaststelling.
d.Het streven is om in de kerk ter inzage een map aan te leggen met beleidsstukken.

9.EVALUATIE BEROEPINGSPROCES
a.Op 9 november 2016 tijdens de bijeenkomst van de Kleine Kerkenraad heeft een evaluatie plaatsgevonden van het beroepingsproces, verwoord in het verslag van deze bijeenkomst.
b.Gelet op de conclusies en aanbevelingen stemt de Grote Kerkenraad in met het navolgende :
-Gerard Homburg draagt zorg voor een aantal tekstvoorstellen , op te nemen in de plaatselijke regeling
-Evert Hoogendoorn draagt zorg voor een algehele up-date van de plaatselijke regeling
-Op de geplande gemeente-avond van 1 maart a.s. is het streven de bijgestelde plaatselijke regeling te presenteren
-Van belang is e.e.a. goed en tijdig te communiceren. Lukt dat niet voor 1 maart dan wordt er een andere datum gepland voor dit onderwerp. 

2
10.PASTORAAL WERKER
a.Het tijdelijk kontrakt  aanstelling  Netta Hakkenberg als pastoraal werker loopt af op 1 april 2017.
b.In een persoonlijk gesprek met voorzitter en scriba heeft Netta Hakkenberg aangegeven met plezier de afgelopen periode te hebben gewerkt en geen bezwaar heeft met het continueren van haar werkzaamheden.
c.De Grote Kerkenraad stemt in met het voorstel om een aanvraag in te dienen bij het College van Kerkrentmeesters gericht op een behoeftestelling van Netta Hakkenberg als Pastoraal Werker in een vaste aanstelling.

11.CENSURA MORUM
Er zijn geen bezwaren voor de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 15 januai 2017.

12.RONDVRAAG
a.Anny Gootjes deel mede dat op vrijdag 3 februari 2017 een avond wordt georganiseerd voor de vrijwilligers van onze wijkgemeente. Opgave vooraf wordt gevraagd.
b.Anny Gootjes meldt het verzoek voor ondersteuning van een happitaria in Wgeningen gericht op een goed doel van de organisatie TEAR. Het verzoek wordt aan de taakgroep Diaconie doorgemaild voor verdere behandeling.
c.Dick Peters brengt het navolgende onder de aandacht :
-ouderling van dienst en predikant worden verzocht aandacht te hebben voor de camera tijdens opnamen in de eredienst
-het meer in beeld willen brengen van gemeenteleden tijdens een avondmaalsviering wordt op de gemeente-avond voorgelegd
-betreurt het dat in de orde van dienst op kerstavond niet gedacht is aan het duidelijk aangeven van de collecte, hetgeen onder de verantwoordelijkheid valt van de taakgroep L&E
d.Jan Hartsuiker brengt het navolgende onder de aandacht
-het gemis aan wat meer bekende liederen in de kerstnachtdienst
-mogelijkheden voor verbetering van de samenkomst in de hal van de kerk gericht op het gezamenlijk koffiedrinken in relatie met verstaanbaarheid en ruimte.
e.Ds. de Jong brengt het navolgende onder de aandacht :
-Het is verheugend dat er zich nog een deelnemer voor de belijdeniscategesatie heeft gemeld (totaal 4 personen);
-Het streven is om op korte termijn een kennismakingsavond te plannen voor nieuwe leden en een avond voor “kind op schoot”;
-Zijn gemeentestage eerdaags van start gaat
f.Evert Hoogendoorn refereert aan het destijds opgestelde protocol hoe te handelen bij een incident tijdens de eredienst en draagt zorg voor het nogmaals aanbieden van dit protocol aan de leden wijkkerkenraad.

13.SLUITING EN AVONDGEBED
a.De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en inbreng .
b.Ds. de Jong nodigt allen uit voor de dagsluiting in de kerkzaal.

Ga naar boven