De Beatrixkerk kan niet zonder vrijwilligers. In deze vacaturebank een overzicht van alle openstaande vacatures. Zit er iets voor U/jou bij?

 

Vacature Bijzonderheden

Lid beamteam

Meerdere leden welkom

Jeugdouderling

 
Kringcontactpersonen buurtkringen

meerdere vacature's

Inleiding

Deze richtlijnen zijn geformuleerd om de communicatie te verbeteren tussen de gemeente en leden van taakgroepen, kerkenraadsleden of anderen, die de gemeenteleden willen informeren, enthousiasmeren ofwel deelgenoot willen maken van een activiteit van/voor de kerkgemeenschap.

Met als doel beter te worden in geloven en beter te worden in gemeenschap-zijn. 

Voorwaarden voor het doen van mededelingen tijdens de eredienst op zondag zijn

 • Maandags uiterlijk voor de komende dienst sluit degene, die een mededeling wil doen, dit kort met de predikant (bij eigen predikant), scriba en voorzitter KR. De scriba kan dit aangeven in de correspondentie met de gastpredikant (als die voorgaat). De kerkenraad (met als vertegenwoordiger de voorzitter) is eindverantwoordelijk, hij kan ook geconsulteerd worden door de predikant waar wenselijk.
 • Inhoud en vorm van de mededelingen moeten passen in de rest van de dienst; daarom kortsluiten met personen hierboven.
 • Er worden richtlijnen voor de mededelingen vastgesteld om de communicatie hierover zo helder mogelijk te laten verlopen; zie ook inleiding. 

Richtlijnen

We maken in de richtlijnen onderscheid in presentatie door een persoon tijdens de dienst en presentatie via de beamer. Feitelijke gegevens kunnen via andere middelen als wijkbrief, flyer, kerkblad, etc. genoemd worden, daarnaar kan in de presentatie worden verwezen.

 1. Persoonlijke presentatie
 2. Vorm en inhoud zijn volgens bovenstaande voorwaarden; daarnaast kort en bondig, hooguit twee minuten.
 3. Het is duidelijk wie de presentatie houdt en of er sprake is van eerdere ervaring of niet; zo nodig vanuit de taakgroep, of andere ervaren persoon, vragen mee te kijken hoe het doel (informeren, enthousiasmeren of anderszins) het beste bereikt kan worden.
 4. Er is sprake van 1 mededeling (naast die van de dienstdoende ouderling); indien er meerdere zijn (vanuit een andere taakgroep bijvoorbeeld) wordt er zo nodig gekeken of er eventueel een mededeling naar een latere zondag verschoven kan worden.
 5. De aanvrager krijgt uiterlijk woensdagavond antwoord van de scriba of de presentatie akkoord is.
 6. Tijdens Avondmaalsdiensten (en eventuele andere diensten waarvan de te verwachten aard of lengte van de dienst mogelijk niet stroken met het doen van mededelingen) worden geen andere mededelingen gedaan dan door de ouderling van dienst. Houd hier rekening mee met je planning. 
 1. Beamerpresentatie
 2. Maandags voor de zondag inleveren bij de scriba (via de mail); die stuurt het zo nodig naar tg.Liturgie & Eredienst/vz.kerkenraad; na hun reactie stuurt de scriba het naar beamteam, uiterlijk dinsdagavond.
 3. Welk moment van presenteren gewenst is (vóór de dienst en/of tijdens de collecte)
 4. Inhoud en vorm: Zo kort en bondig / to-the-point mogelijk, ook hier met als doel enthousiast te maken, zo nodig voor feiten verwijzend naar wijkbrief, website, etc. Dia’s zo min mogelijk tekst.
 5. Indien een filmpje gewenst is (in principe tijdens de collecte), van tevoren overleg met het moderamen (via scriba@beatrixkerk.nl ), waarna het naar het beamteam kan.
 6. Wijze van aanlevering via de mail scriba@beatrixkerk.nl en/of beamteam@beatrixkerk.nl

 

Het vaststellen van de richtlijnen is gedaan in de Kerkenraad van 09-01-2019. Evaluatie op 04-09- 2019. 

Kerkenraaad, september 2019. 

De jeugdkerk is gericht op jongeren vanaf 12 jaar. Doel is de jongeren van onze gemeente te bereiken met het evangelie door samen te vieren en te beleven, waarbij geprobeerd wordt zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wereld en taal van de jongeren van deze tijd. De hoop en verwachting is dat de kerkdienst voor jongeren daarmee toegankelijker wordt en zij ook minder snel zullen afhaken. Het kweken van een groepsband, niet alleen met elkaar, maar ook als onderdeel van de gemeente, speelt daarbij een rol. De jeugdkerk sluit in grote lijnen aan bij de liturgie van de kerkdienst, met onderdelen als: welkom, aansteken kaars, gebed, Bijbellezing, lied, bezinning, gebed en zegenbede. De deelnemers worden zoveel mogelijk actief betrokken bij zowel de voorbereiding als de viering zelf.
De jeugdkerk wordt op de eerste zondag van de maand gehouden in een afzonderlijke ruimte in de Beatrixkerk, gelijktijdig met de morgendienst..

De zondagmorgen vrolijk beginnen met je kleintje? Dat kan bij deze viering speciaal voor de allerkleinsten! Kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar zijn welkom om samen met hun (groot) ouders/ verzorgers zingend en luisterend bij elkaar te zitten in de kring! Bij dit gezellige samenzijn staat als doel voorop dat kinderen spelenderwijs zó met een bijbelverhaal bezig zijn dat ze het met al hun zintuigen beleven. Al zingend, spelend en luisterend staat er een verhaal centraal waarbij de liedteksten zo meegezongen kunnen worden op de wijs van bekende kinderliedjes. Op deze manier maken de jongste kinderen samen met hun ouders/ verzorgers kennis met de Bijbelverhalen. Tevens biedt Kerk Op Schoot een mooie, toegankelijke manier voor ouders om elkaar te ontmoeten.  

De eerstvolgende Kerk op Schoot is op zondag 8 april a.s.

 

Bekijk hier het promofilmpje:

 

 

 Website kerk op schoot: www.kerkopschoot.nl 

 

 

Beatrixactief is een werkgroep die diverse acties ontwikkeld, ondersteund en uitvoert in de Beatrix kerk te Ede. De oorsprong van de werkgroep ligt in groep BEAWS. Vanuit de gemeente zijn diverse leden in 2015 gestart met het verzamelen van gelden voor een kliniek in Malawi. BEA, van Beatrix en WS van World Servants werd gebruikt om deze groep aan te duiden. Er is vanaf najaar 2015 doorlopend naar 2016 actie gevoerd om een bedrag bij elkaar te brengen voor de kliniek in Malawi. De gemeente van de Beatrixkerk heeft hier een belangrijke bijdrage aangeleverd en er is veel inzet gevraagd vanuit BEAWS aan de gemeente. De kerkenraad en de gemeente stonden achter de beweging die BEAWS had ingezet. Naast het doel om een kliniek elders te realiseren was een bijkomend effect verbinding binnen de gemeente. Door diverse acties kwam er een beweging opgang binnen de gemeente waar veel leden blij van werden.

Na terugkomst uit Malawi is door een aantal Malawigangers besloten om activiteiten te blijven voortzetten in de gemeente. Enerzijds om het positieve gevoel binnen de gemeente te blijven voeden anderzijds een goed doel te ondersteunen. In 2016 is besloten om 2 doelen te ondersteunen 1 dichtbij en 1 ver weg. Dichtbij is gekozen voor Meet-Inn, een ontmoetingscentrum in Ede  waar diverse gemeenteleden actief zijn. Ver weg is gekozen voor de kliniek in Malawi, hier moesten nog middelen beschikbaar gesteld worden voor inboedel en diverse andere zaken.

Doel van Beatrixactief;

Beatrixactief heeft tot doel om via diverse acties de gemeente levendig te houden.

 • Verbinding en ontmoeting zijn belangrijke woorden in deze. Kennismaking tussen gemeenteleden onderling middels actief bezig zijn, blijft het hoofddoel.
 • Daarnaast wordt door de actiegroep een doel(en) uitgekozen waar de acties/opbrengsten voor bestemd zijn.
 • Bekendheid in de buurt/gemeente Ede wordt nagestreefd. De Beatrixkerk willen we graag op de kaart zetten.

 

Hoe gaan we te werk

Afgelopen jaar hebben we als werkgroep de gemeenteleden gevraagd om actief deel te nemen aan diverse acties, hier is ruimschoots gehoor aan gegeven. De werkgroep heeft diverse acties opgezet, aangestuurd en ondersteund waar nodig. Het zijn vooral de gemeenteleden die een belangrijke rol spelen in het geheel. Zij denken mee, helpen mee en voeren ook de acties uit. We nodigen dan ook vooral de gemeenteleden uit om deel te nemen aan de diverse werkgroepen en om met ideeën te komen voor acties en/of doelen. Als Beatrixactief willen we onze ervaring vanuit het verleden ondersteunend laten zijn aan de acties die gemeenteleden uit willen voeren. Natuurlijk willen we een voortrekkersrol op ons nemen om acties op touw te zetten en uit te voeren.

Acties 2015/2016/2017;

 1. Nieuwjaarsduik, jaarlijks terugkerend.
 2. Winterfair.
 3. Talentenveiling
 4. Maaltijdenactie voor buurt en gemeente.
 5. Autowassen.
 6. Workshopmiddag.
 7. Heel BEA bakt

Oproep;

Voor aankomend jaar gaan we natuurlijk weer van start met diverse acties. Wil je graag je talenten met anderen delen en spreekt bovenstaande jou aan, laat het ons weten. Een talent heeft iedereen dus schroom niet. Ideeën, helpende handjes, luisterend oor, jouw aanwezigheid, gezelligheid, organisatie vermogen noem maar op we kunnen het gebruiken.

We zullen op diverse manieren van ons laten horen, maar wil je nu al meedoen en je opgeven dat kan via: beatrixactief@beatrixkerk.nl

Namens de werkgroep Beatrixactief

John Luiten

'Happy Kids Club' (voor 8 t/m 12 jaar) - Op de 'Happy Kids Club' wordt geknutseld en worden veel spelletjes gedaan, maar ook uit de bijbel gelezen. De club komt iedere vrijdag bijeen van 18.30-19.30 uur. Ben je tussen de 8 en 12 jaar en lijkt het je leuk om naar club te gaan, kom dan een keer bij ons kijken. Het clubjaar wordt gewoonlijk in mei afgesloten met een jeugdkamp.

'Stappen' (voor 12 t/m 18 jaar) - Op vrijdagavond van 19.30-22.00 uur kunnen jongeren tussen de 12 en 18 jaar naar 'Stappen'. De ene week wordt er een activiteit georganiseerd, de week erna wordt er catechese gegeven (zie ook onder Catechese). De activiteit vindt plaats in het Jeugdhonk in de Beatrixkerk, de catechese wordt bij de leiding thuis gegeven. 'Stappen' is een groep waarin vriendschap centraal staat en waar het elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen belangrijk is. Ons motto: 'Samen stap je verder'.

Tekst volgt....

De catechese is een onderdeel van de Taakgroep Jeugd. Doelstelling is om jongeren vertrouwd te maken met bijbel, geloof en kerk; om hen te begeleiden naar een zelfstandige keuze voor Christus, zijn Kerk en Rijk en om elkaar te ontmoeten, naar elkaar te luisteren en elkaars geloofs- en levensweg te respecteren.
Vormen van catechese (bij voldoende belangstelling):

Intro- of snuffelcatechese (12- 14 jaar)
Deze komt op een doordeweeks uur bijeen bij de catecheet thuis. Er zijn twee blokken: één tussen Startzondag en Kerst en één tussen Kerst en Pasen. Er wordt 'gesnuffeld' aan het kerkgebouw, de symbolen, de voorwerpen en gebruiken. Ook wordt behandeld: de geschiedenis van onze kerk; opbouw van de eredienst; onze organisatie; het ontstaan van het Christendom in Ede; andere kerken en gemeenten in Ede. Onderdeel van de catechese is de ontmoeting met anderen, zoals een bezoek aan een moskee, aan het Leger des Heils of aan de synagoge in Arnhem.

Huiscatechese 'Stappen' (15 - 17 jaar)
Deze komt op een doordeweeks uur bijeen in de huiskamer van de catecheet of in de kerk. Er zijn twee blokken: één tussen Startzondag en Kerst en één tussen Kerst en Pasen. Naast het leerelement is ook ontmoeting en gezelligheid van belang. Je gaat tijdens de catechisatie dieper in op het geloof en wat dat voor jou betekent. Belangrijk aandachtspunt in deze is: Geloven vandaag de dag, moderne tijd, sociale media enz.

18+- kring (18 t/m 21 jaar)
Deze kring komt in overleg op een aantal zondagen na de dienst of op avonden door de week b jeen. Behandeld worden onderwerpen als kerk en geloof, de bijbel en haar betekenis vandaag, geloofsbelijdenissen, andere godsdiensten, de relevantie van geloven in het alledaagse leven, geloofsuitingen via sociale media. De deelnemers hebben verder een eigen inbreng van te behandelen onderwerpen. Belijdeniscatechese Belijdeniscatechese wordt gegeven door de wijkpredikant en is mogelijk in kringverband of via individuele gesprekken.

Tijdens de morgendienst is er, in één van de zalen van de kerk, oppas voor de jongste kinderen. De oppasdienst wordt verzorgd door een volwassene, bijgestaan door een jongere. Er is ruimte om te spelen met een heleboel speelgoed, te luisteren naar een verhaal of te kleuren.

De reguliere kerkdiensten in de Beatrixklerk  (volgens het “ROOSTER KERKDIENSTEN GEREFORMEERDE KERKEN EN TABORKERK IN EDE”)  worden gefaciliteerd door het videoteam en het beamteam.
 
Taak videoteam:
- Regelen geluid tijdens kerkdienst.
- Bedient de camera’s voor het  rechtstreeks uitzenden van de dienst via internet.
- Maakt dvd’s van de dienst.
 
Taak beamteam:
- Maakt een PowerPoint-presentatie van de orde van dienst.
- Bedient de beamer tijdens de kerkdienst. 

 

 

 Kunstwerk van de 17 SDG’s in het stadskantoor van Utrecht naast het Centraal Station.

Sustainable Development Goals Sustainable Development Goals
   
Inleiding Introduction

Net als ieder ander bent u wereldburger en zijn wij vertegenwoordigd voor onze natie bij de Verenigde Naties in New York. In september 2015 heeft onze premier Mark Rutte in de vergadering van de VN toegezegd om de 17 duurzaamheid  doelstellingen na te streven. Evenals onze premier hebben vertegenwoordigers van 193 lidstaten dezelfde toezegging gedaan. In 2030 zullen dan ook de doelen geheel of gedeeltelijk gehaald zijn wereldwijd.
De 17  doelstellingen heten in het Engels de 17 Sustainable Development Goals, de 17 SDG’s. Vooraf aan het vaststellen van de 17 doelstellingen zijn overal in de wereld miljoenen mensen betrokken geweest. De doelstellingen zijn dan van onder op en niet van boven af door de Verenigde Naties goedgekeurd.

Just like everybody else, you are a world citizen and we are represented for our nation at the United Nations in New York. In September 2015, Prime Minister Mark Rutte promised in the UN meeting to pursue the 17 sustainability objectives. Like our prime minister, representatives of 193 member states have made the same commitment. In 2030, the goals will be achieved in whole or in part worldwide. The 17 objectives are the 17 Sustainable Development Goals, the 17 SDGs in English. Prior to establishing the 17 aims, all over the world millions of people were involved. The objectives were then approved bottom-up and not top-down by the United Nations.

 17&17

17&17

Het getal 17 was voor ons een uitdaging om hetzelfde getal te ontdekken in de bijbel. In de Nieuwe Bijbel vertaling van 2016, De Groene Bijbel, tellen wij 17 boeken in het Oude Testament van Jesaja tot en met Maleachi. Eigenlijk zijn het 16 boeken van profeten en het boek Klaagliederen. Daarom schrijven wij weleens 16+, 16 boeken van profeten en de + verwijzend naar het boek Klaagliederen. Dit laatste boek staat dwars op of ligt dwars tegenover de boeken van de profeten. Het boek Klaagliederen kiezen wij dan ook als eerste vooraf aan de andere 16 boeken.  The number 17 was a challenge for us to discover the same number in the Bible. In the New Bible translation of 2016, The Green Bible, we count 17 books in the Old Testament from Isaiah to Malachi. Actually, there are 16 books of prophets and the book of Lamentations. That is why we write 16+, 16 books of prophets and the + referring to the book of Lamentations. This last book is transverse to or opposite the books of the prophets. Therefore we select the book of Lamentations first, to come before the other 16 books.
   
Missionair project begint in Ede Missionary project begins in Ede
   
Wanneer wij de lezingen van het oecumenisch leesrooster van onze kerken volgen merken wij de boeken van de profeten op. Niet elke zondag is er een lezing uit de 17, maar elk boek komt meerdere keren of één keer in het leesrooster van drie jaar voor. Het lukt ons om bij elke lezing uit een profetenboek één of meerdere van de 17 SDG’s te verbinden. Wij hebben zelfs ontdekt dat bij welke lezingen men ook uit de bijbel neemt, er sprake is van SDG’s. Het is misschien gedurfd om op te merken dat de 17 SDG’s teksten uit de bijbelboeken oproepen. Tijdens de diensten in de kerken en gemeentes dienen de teksten uit de bijbel en de liederen die gezongen worden de 17 SDG’s. Wereldwijd, menen wij. Onze eigen ervaringen geven ons elke zondag weer de gelegenheid om Bijbelteksten te lezen en te overdenken waarbij de 17 SDG’s zich aandienen. Soms zelfs opdringen. Missionair is voor ons dienen, wederzijds dienen van bijbel en 17 SDG’s, van gemeente en samenleving; van kerk en wereld. As we follow the lessons of the ecumenical reading plan of our churches, we notice the books of the prophets. Not every Sunday there is a reading from the 17th, but each book appears multiple times or once in the three-year reading schedule. We are able to connect one or more of the 17 SDGs to any reading from a prophet book. We even discovered that at whatever lessons one takes from the Bible, there are SDGs. It may be daring to note that the 17 SDGs call up texts from books of the bible. During the services in churches and congregations, the texts of the Bible and the songs that are sung serve the 17 SDGs. Worldwide, so we believe. Every Sunday our own experiences give us an opportunity to read and consider Bible texts, with the 17 SDGs presenting themselves. Sometimes even forcing themselves upon us. To us missionary means service, mutual serving the bible and 17 SDGs, community and society; church and world.

Hoop in samenhang

Onze hoop is dat wij de samenhang van de 17 VN SDG’s en de 16+ boeken van de bijbel leren kennen om er vervolgens vanuit te leven en te geloven. Geloven in God die betrokken wil zijn bij mensen die goed doen, goede mensen durven te zijn. Hiertoe roepen de apostelen in hun boeken op in navolging van de Heer Jezus.  De bijbel als wel de 17 SDG’s openbaren voor mensen zoals wij de werkelijkheid zoals die geweest is, de ruwe en grove werkelijkheid van vandaag en het samen werken naar de doelen voor 2030. Voor ons is het dan ook Ora et Labora, Bid en Werk. De Heer Jezus Christus leefde in zijn tijd met de Bijbelboeken van toen, waarvan er velen in onze vertaling zijn opgenomen. In navolging van Jezus, leefden de apostelen met dezelfde profeten en dienden zij elkaar, hun gemeentes verspreid over de hele wereld van toen.

Hope in coherence

Our hope is that we get to know the coherence of the 17 UN SDGs and the 16+ books of the Bible to live and believe from it. Believing in God who wants to be involved in people who do good, who dare to be good people. To this end, the apostles exhort us in their books, in imitation of Lord Jesus. The Bible, as well as the 17 SDGs, disclose for people like us, the reality as it has been, today’s rough and coarse reality, and the working together towards the goals before 2030. For us, it is Ora et Labora, Prayer and Work. Lord Jesus Christ lived in his time with the Bible books of those days, many of which have been included in our translation. Following Jesus, the apostles lived with the same prophets and served each other, their congregations spread throughout the world of that day.

Een ruwe maar kleurrijke  SDG’s  Bijbel

Het is De Groene Bijbel van de Nieuwe Bijbelvertaling die overal met een groene streep teksten markeert die met duurzaamheid te maken hebben, er naar verwijzen en markeren. Wat zou het mooi zijn om de Nieuwe Bijbel of de Bijbel in Gewone Taal, de BGT van 2014,  in een uitgave met de 17 Sustainable Development Goals samen te stellen! Door in de bijbel de symbolen van de SDG’s op te nemen. Wij hebben het met het kleinste boek, de profeet Obadja, in de BGT gedaan. Dit geeft aan dit boek veel kleur.

Mevr. Marie José Eberson
&
Ds. Peter ’t Hoen
PKN krijgsmachtpredikant b.d.

Ede,  Zaterdag 4 maart 2017

 

A rough but colourfull SDSS's Bible

It is the Green Bible of the New Bible Translation, marking texts that have sustainability everywhere with a green dash, referring to and marking it. How nice it would be to put together the New Bible or the Bible in Ordinary Language, the BGT of 2014, in one edition with the 17 Sustainable Development Goals! By incorporating the symbols of the SDGs throughout the Bible. We have done this with the smallest book, the prophet Obadiah, in the BGT (click here), or read the text in the booklets below. This gives a lot of colour to this book. Prophet Obadiah, LAMENTATIONS, Chapter Five: A prayer for compassion

Marie José Eberson
&
ds. Peter ’t Hoen, Protestant Church of the Netherlands (PKN),  Army Chaplain (retd)

Ede,  Saturday 4 maart 2017

 Bijlage:

Logo's

Klaagliederen

Obadja

Ezechiel

Lucas

Wie zijn wij , wat doen wij en voor wie.

De activiteitengroep bestaat uit zes leden van onze wijkgemeente met ieder een eigen taak .

Onder verantwoordelijkheid van de Taakgroep Diaconie stelt de activiteitengroep zich tot doel het bevorderen van de geloofsbeleving en de mogelijkheid tot ontmoeting voor 65 plussers. Hiertoe wordt jaarlijks een activiteitenschema opgesteld met in principe vijf themamiddagen. Gastsprekers geven invulling aan het gekozen onderwerp en de bijeenkomsten vinden plaats op woensdagmiddag in de Beatrixkerk. Daarnaast wordt er in mei of juni een dagtocht georganiseerd waarvoor een eigen bijdrage wordt gevraagd. Het jaar wordt afgesloten in de maand december met een kerstviering in de Beatrixkerk.

Voorafgaande aan een themamiddag wordt er een uitnodiging opgesteld en opgenomen in de wijkbrief en het kerkblad. Het jaarlijks opgestelde activiteitenschema kunt u terugvinden op de website van de Beatrixkerk.
Het bestuur van de activiteitengroep ouderen wijkgemeente Beatrixkerk bestaat uit de navolgende personen :
Dhr Evert Hoogendoorn Voorzitter
Vacant Secretariaat
Dhr Dick Peters Financiēn
Dhr Anne Hendriks Coōrdinator vervoer
Mw Jellie Willigenburg-Laanstra Gastvrouw
Mw Etteke Onnink-Laanstra Gastvrouw

U bent van harte uitgenodigd en welkom op de bijeenkomsten van de activitetengroep in de Beatrixkerk. Als u vervoer nodig heeft kunt u contact opnemen met Anne Hendriks, telefoon 0318-624416 of 06- 33920813.

Met een hartelijke groet en graag tot ziens op onze bijeenkomsten,
Evert Hoogendoorn telefoon 0318-637998
Email: ouderen@beatrixkerk.nl

Ga naar boven