Inleiding

Deze richtlijnen zijn geformuleerd om de communicatie te verbeteren tussen de gemeente en leden van taakgroepen, kerkenraadsleden of anderen, die de gemeenteleden willen informeren, enthousiasmeren ofwel deelgenoot willen maken van een activiteit van/voor de kerkgemeenschap.

Met als doel beter te worden in geloven en beter te worden in gemeenschap-zijn. 

Voorwaarden voor het doen van mededelingen tijdens de eredienst op zondag zijn

 • Maandags uiterlijk voor de komende dienst sluit degene, die een mededeling wil doen, dit kort met de predikant (bij eigen predikant), scriba en voorzitter KR. De scriba kan dit aangeven in de correspondentie met de gastpredikant (als die voorgaat). De kerkenraad (met als vertegenwoordiger de voorzitter) is eindverantwoordelijk, hij kan ook geconsulteerd worden door de predikant waar wenselijk.
 • Inhoud en vorm van de mededelingen moeten passen in de rest van de dienst; daarom kortsluiten met personen hierboven.
 • Er worden richtlijnen voor de mededelingen vastgesteld om de communicatie hierover zo helder mogelijk te laten verlopen; zie ook inleiding. 

Richtlijnen

We maken in de richtlijnen onderscheid in presentatie door een persoon tijdens de dienst en presentatie via de beamer. Feitelijke gegevens kunnen via andere middelen als wijkbrief, flyer, kerkblad, etc. genoemd worden, daarnaar kan in de presentatie worden verwezen.

 1. Persoonlijke presentatie
 2. Vorm en inhoud zijn volgens bovenstaande voorwaarden; daarnaast kort en bondig, hooguit twee minuten.
 3. Het is duidelijk wie de presentatie houdt en of er sprake is van eerdere ervaring of niet; zo nodig vanuit de taakgroep, of andere ervaren persoon, vragen mee te kijken hoe het doel (informeren, enthousiasmeren of anderszins) het beste bereikt kan worden.
 4. Er is sprake van 1 mededeling (naast die van de dienstdoende ouderling); indien er meerdere zijn (vanuit een andere taakgroep bijvoorbeeld) wordt er zo nodig gekeken of er eventueel een mededeling naar een latere zondag verschoven kan worden.
 5. De aanvrager krijgt uiterlijk woensdagavond antwoord van de scriba of de presentatie akkoord is.
 6. Tijdens Avondmaalsdiensten (en eventuele andere diensten waarvan de te verwachten aard of lengte van de dienst mogelijk niet stroken met het doen van mededelingen) worden geen andere mededelingen gedaan dan door de ouderling van dienst. Houd hier rekening mee met je planning. 
 1. Beamerpresentatie
 2. Maandags voor de zondag inleveren bij de scriba (via de mail); die stuurt het zo nodig naar tg.Liturgie & Eredienst/vz.kerkenraad; na hun reactie stuurt de scriba het naar beamteam, uiterlijk dinsdagavond.
 3. Welk moment van presenteren gewenst is (vóór de dienst en/of tijdens de collecte)
 4. Inhoud en vorm: Zo kort en bondig / to-the-point mogelijk, ook hier met als doel enthousiast te maken, zo nodig voor feiten verwijzend naar wijkbrief, website, etc. Dia’s zo min mogelijk tekst.
 5. Indien een filmpje gewenst is (in principe tijdens de collecte), van tevoren overleg met het moderamen (via scriba@beatrixkerk.nl ), waarna het naar het beamteam kan.
 6. Wijze van aanlevering via de mail scriba@beatrixkerk.nl en/of beamteam@beatrixkerk.nl

 

Het vaststellen van de richtlijnen is gedaan in de Kerkenraad van 09-01-2019. Evaluatie op 04-09- 2019. 

Kerkenraaad, september 2019.